นโยบายด้านคุณภาพและความปลอดภัย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ดังนี้

  • มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมายอาหาร
  • คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยต้นทุนที่ต่ำลง
  • มีความสามารถในการดำเนินงานได้อย่างแม่นยำ เพื่อบรรลุเป้าหมายและภารกิจของบริษัท มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานทุกแง่มุม เพื่อเปิดรับความแตกต่างที่ท้าทาย
  • มีระบบการตรวจติดตามคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด ได้มุ่งมั่นในการส่งมอบสิ่งต่างๆ มาจนถึงวันนี้?คือ ให้พนักงานของเรา แขกที่มาเยือนของเรา และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเรา

ได้ปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยในชีวิต และมีสุขภาพที่ดีในที่ทำงาน

เราพร้อมขับเคลื่อน การปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ได้นวัตกรรมแบบก้าวกระโดด

นโยบายด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เทียบเท่าเทคโนโลยีชั้นนำ
และได้รับมาตรฐานระดับสากล

เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรโดยเล็งเห็นโอกาสและการลงทุนที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต